پرسشنامه استاندارد سبک های مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون

5,000 تومان

تعداد گویه : 30
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

مدیریت تعارض
پرسشنامه استاندارد سبک های مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون

5,000 تومان