پرسشنامه اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی شدن (بعد اقتصادی)

5,900 تومان

تعداد گویه : 12
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی شدن (بعد اقتصادی)
پرسشنامه اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی شدن (بعد اقتصادی)

5,900 تومان