پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

5,900 تومان

تعداد گویه : 30
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن
پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

5,900 تومان