پرسشنامه خودکارآمدی کاهش مصرف قلیان

5,000 تومان

تعداد گویه : 9
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه خودکارآمدی کاهش مصرف قلیان
پرسشنامه خودکارآمدی کاهش مصرف قلیان

5,000 تومان