پرسشنامه بررسی مدیریت ریسک بیلندی (1390)

5,900 تومان

تعداد گویه : 14
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه بررسی مدیریت ریسک بیلندی
پرسشنامه بررسی مدیریت ریسک بیلندی (1390)

5,900 تومان