پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران

6,000 تومان

تعداد گویه : 14
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای
پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران

6,000 تومان