پرسشنامه SCL 90 R (فرم بزرگسال)

25,000 تومان

تعداد گویه : 90
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه SCL 90 R
پرسشنامه SCL 90 R (فرم بزرگسال)

25,000 تومان