پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه

8,900 تومان

تعداد گویه : 38
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه جو توانمندسازی
پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه

8,900 تومان