پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی

7,500 تومان

تعداد گویه : 16
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی
پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی

7,500 تومان