پرسشنامه تیم های خودگردان قریشی (1391)

5,500 تومان

تعداد گویه : 10
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه تیم های خودگردان
پرسشنامه تیم های خودگردان قریشی (1391)

5,500 تومان