پرسشنامه تجدیدنظر شده انگیزش ورزشی (SMS-II)

9,000 تومان

تعداد گویه : 17
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه تجدیدنظر شده انگیزش ورزشی (SMS-II)
پرسشنامه تجدیدنظر شده انگیزش ورزشی (SMS-II)

9,000 تومان