پرسشنامه مقیاس علاقه اجتماعی

6,500 تومان

تعداد گویه : 24
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

مقیاس علاقه اجتماعی
پرسشنامه مقیاس علاقه اجتماعی

6,500 تومان