پرسشنامه شبکه های اجتماعی

5,900 تومان

تعداد گویه : 19
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : ندارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه شبکه های اجتماعی
پرسشنامه شبکه های اجتماعی

5,900 تومان