پرسشنامه استاندارد نزاکت اجتماعی

5,900 تومان

تعداد گویه : 50
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

نزاکت اجتماعی
پرسشنامه استاندارد نزاکت اجتماعی

5,900 تومان