پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی

5,000 تومان

تعداد گویه: 25
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی
پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی

5,000 تومان