پرسشنامه پیامدهای اجتماعی و سازمانی به کارگیری نابه جای نیروهای متخصص

8,500 تومان

تعداد گویه : 31
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه پیامدهای اجتماعی و سازمانی به کارگیری نابه جای نیروهای متخصص
پرسشنامه پیامدهای اجتماعی و سازمانی به کارگیری نابه جای نیروهای متخصص

8,500 تومان