پرسشنامه پایداری سازمانی پهلوان صادق (1396)

7,900 تومان

تعداد گویه : 26
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه پایداری سازمانی پهلوان صادق (1396)
پرسشنامه پایداری سازمانی پهلوان صادق (1396)

7,900 تومان