پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل (sps)

8,000 تومان

تعداد گویه : 16
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل
پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل (sps)

8,000 تومان