پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک دوستار (1378)

5,200 تومان

تعداد گویه : 28
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط
پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک دوستار

پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک دوستار
پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک دوستار (1378)

5,200 تومان