پرسشنامه استاندارد حساسیت به طرد و غفلت عاطفی

7,000 تومان

تعداد گویه : 24
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه استاندارد حساسیت به طرد و غفلت عاطفی
پرسشنامه استاندارد حساسیت به طرد و غفلت عاطفی

7,000 تومان