پرسشنامه تلقین پذیری

5,000 تومان

تعداد گویه : 12
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه تلقین پذیری
پرسشنامه تلقین پذیری

5,000 تومان