پرسشنامه زنجیره ارزش سوافورد

5,500 تومان

تعداد گویه : 8
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه زنجیره ارزش
پرسشنامه زنجیره ارزش سوافورد

5,500 تومان