پرسشنامه رضایت از تن انگاره (SWBI)

5,000 تومان

تعداد گویه: 22
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه رضایت از تن انگاره
پرسشنامه رضایت از تن انگاره (SWBI)

5,000 تومان