پرسشنامه تفکر سیستمی دولانسکی و همکاران (2020)

5,900 تومان

تعداد گویه : 20
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه تفکر سیستمی دولانسکی و همکاران (2020)
پرسشنامه تفکر سیستمی دولانسکی و همکاران (2020)

5,900 تومان