پرسشنامه سه صفت تاریک شخصیت (دوجین کثیف)

7,900 تومان

تعداد گویه: 12
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه سه صفت تاریک شخصیت
پرسشنامه سه صفت تاریک شخصیت (دوجین کثیف)

7,900 تومان