پرسشنامه تقاضای پنهان مشتریان پهلوانی (1392)

5,500 تومان

تعداد گویه : 18
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF

پرسشنامه تقاضای پنهان مشتریان
پرسشنامه تقاضای پنهان مشتریان پهلوانی (1392)

5,500 تومان