پرسشنامه آوای کارکنان زهیر و اردوقان (2011)

5,500 تومان

تعداد گویه : 15
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه آوای کارکنان زهیر و اردوقان
پرسشنامه آوای کارکنان زهیر و اردوقان (2011)

5,500 تومان