پرسشنامه مقیاس اعتماد بیمار نسبت به پرستار رادوین و کابرال (2010)

5,000 تومان

تعداد گویه : 5
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

مقیاس اعتماد بیمار نسبت به پرستار
پرسشنامه مقیاس اعتماد بیمار نسبت به پرستار رادوین و کابرال (2010)

5,000 تومان