پرسشنامه اشتیاق شغلی اوترخت – شوفلی و سالانوا (UWES)

6,500 تومان

تعداد گویه : 17
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه اشتیاق شغلی اوترخت
پرسشنامه اشتیاق شغلی اوترخت – شوفلی و سالانوا (UWES)

6,500 تومان