پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی واین و اندی (2001)

5,500 تومان

تعداد گویه : 20
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

تغییر سازمانی
پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی واین و اندی (2001)

5,500 تومان