پرسشنامه طرحواره نقص/ شرم یانگ

5,200 تومان

تعداد گویه: 10
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه طرحواره نقص/ شرم یانگ
پرسشنامه طرحواره نقص/ شرم یانگ

5,200 تومان