پرسشنامه استرس شغلی اسیپو فرم کوتاه ۶۰ سوالی (OSIPOW)

5,900 تومان

تعداد گویه : 60
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه استرس شغلی
پرسشنامه استرس شغلی اسیپو فرم کوتاه ۶۰ سوالی (OSIPOW)

5,900 تومان