پرسشنامه بازاریابی رابطه مند رینا سمیرالحناوی (2011)

6,500 تومان

تعداد گویه : 23
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند رینا سمیرالحناوی
پرسشنامه بازاریابی رابطه مند رینا سمیرالحناوی (2011)

6,500 تومان