پرسشنامه بازاریابی اجتماعی میگنان و همکاران (2005)

5,900 تومان

تعداد گویه : 8
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه بازاریابی اجتماعی میگنان
پرسشنامه بازاریابی اجتماعی میگنان و همکاران (2005)

5,900 تومان