پرسشنامه استاندارد خلاقیت هیجانی آوریل و توماس نولز

5,900 تومان

تعداد گویه: 30
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه استاندارد خلاقیت هیجانی
پرسشنامه استاندارد خلاقیت هیجانی آوریل و توماس نولز

5,900 تومان