پرسشنامه تجربه برند براکوس و همکاران

5,000 تومان

تعداد گویه : 13
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه تجربه برند براکوس و همکاران
پرسشنامه تجربه برند براکوس و همکاران

5,000 تومان