پرسشنامه اضطراب کامپیوتر باندالوس و بنسون (فرم اصلاح شده ایرانی)

5,900 تومان

تعداد گویه : 20
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه اضطراب کامپیوتر
پرسشنامه اضطراب کامپیوتر باندالوس و بنسون (فرم اصلاح شده ایرانی)

5,900 تومان