پرسشنامه هویت سازمانی چنی (1983)

5,900 تومان

تعداد گویه : 18
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه هویت سازمانی چنی (1983)
پرسشنامه هویت سازمانی چنی (1983)

5,900 تومان