پرسشنامه پیامدها و راهکارهای توسعه فضای ورزشی شهری

7,400 تومان

تعداد گویه : 10
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه پیامدها و راهکارهای توسعه فضای ورزشی شهری
پرسشنامه پیامدها و راهکارهای توسعه فضای ورزشی شهری

7,400 تومان