پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون 60 سوالی

5,900 تومان

تعداد گویه : 60
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون
پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون 60 سوالی

5,900 تومان