پرسشنامه فرهنگ سازمانی فای و دنیسون

5,000 تومان

تعداد گویه : 36
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه فرهنگ سازمانی
پرسشنامه فرهنگ سازمانی فای و دنیسون

5,000 تومان