پرسشنامه استاندارد اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بانک راسل کالی (1961)

6,500 تومان

تعداد گویه : 15
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF

پرسشنامه استاندارد اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بانک راسل کالی (1961)
پرسشنامه استاندارد اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بانک راسل کالی (1961)

6,500 تومان