پرسشنامه باج گیری عاطفی

5,000 تومان

تعداد گویه : 10
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

باج گیری عاطفی
پرسشنامه باج گیری عاطفی

5,000 تومان