پرسشنامه مشکلات خودتنظیمی هیجانی گراتز و رومر

6,500 تومان

تعداد گویه : 36
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

مشکلات خودتنظیمی هیجانی
پرسشنامه مشکلات خودتنظیمی هیجانی گراتز و رومر

6,500 تومان