پرسشنامه استاندارد برابری شغلی

6,900 تومان

تعداد گویه : 41
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه استاندارد برابری شغلی
پرسشنامه استاندارد برابری شغلی

6,900 تومان