پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان

5,000 تومان

تعداد گویه : 12
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان
پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان

5,000 تومان