پرسشنامه کیفیت محیطی فضاهای شهری پیاده مدار

8,900 تومان

تعداد گویه : 13
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه کیفیت محیطی فضاهای شهری پیاده مدار
پرسشنامه کیفیت محیطی فضاهای شهری پیاده مدار

8,900 تومان