پرسشنامه ارزیابی اثربخشی تیم باتمان و همکاران (2002)

5,900 تومان

تعداد گویه : 44
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی تیم باتمان
پرسشنامه ارزیابی اثربخشی تیم باتمان و همکاران (2002)

5,900 تومان