پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی (مکانیک/ارگانیک)

5,000 تومان

تعداد گویه : 10
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی (مکانیک/ارگانیک)
پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی (مکانیک/ارگانیک)

5,000 تومان