پرسشنامه مقیاس ترس از ارزیابی منفی واتسون و فرند

5,900 تومان

تعداد گویه : 12
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی واتسون و فرند
پرسشنامه مقیاس ترس از ارزیابی منفی واتسون و فرند

5,900 تومان